اکسیژن متر | خرید اکسیژن متر | فروش اکسیژن متر

دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول در آب  DOسنج جهت اندازه گیری و نمایش میزان اکسیژن مجود در مایعاتا بر اساس mg /L ویا PPM میباشد .

کاربرد اکسیژن متر محلول :

اندازه گیری DO زمانی حائز اهمیت است که میزان اکسیژن محلول در آب نقش سازنده و موثری بر فرآیند وتولید ویا محیط داشته باشد .

مهمترین مناطق مورد نیاز از این دستگاه در فاضلابها , شیلات , تولید مشروبات و تعین کیفیت آب می باشند .