مواد شیمیایی چیست

 

مواد شیمیایی آزمایشگاهی  :

مواد شیمیایی ابزار اصلی بیشتر آزمایشها در آزمایشگاهها مواد شیمیایی هستند. بنابراین شرکتهای تخصصی زیادی به تولید مواد شیمیایی در مقیاس صنعتی و پژوهشی میپردازند. این مواد کاربردهای صنعتی، دارویی، غذایی و پژوهشی دارند. تعداد مواد شیمیایی بسیار زیاد بوده و طبقهبندی آنها نیز متنوع و وسیع است. به عنوان مثال در یک طبقهبندی کلی و بر اساس کاربرد میتوان مواد شیمیایی را در گروههای مختلف نظیر داروها و مواد آرایشی، افزودنی غذاها، مواد کشاورزی و مواد صنعتی قرار داد. آشنایی با طبقهبندیهای مختلف میتواند در شناسایی عوامل شیمیایی از جنبههای مختلف و نیز کاربرد صحیح و ایمن مواد مؤثر باشد. 1 در صنعت تولید مواد شیمیایی، مواد شیمیایی به سه دسته اصلی مرغوب و خالص )FC ،)فلهای 2 )BC )و 3 پژوهشی RC )تقسیم می شوند. مواد شیمیایی مرغوب و خالص به طور تجاری با واکنش های شیمیایی و روش های بسیار اختصاصی تولید می شوند؛ مقدار تولید آنها کم است و موارد استفاده ویژه ای دارند. این مواد شیمیایی خود به چند دسته تقسیم می شوند. ·اجزاء دارویی فعال 4 )API )و مواد واسطه آنها (Pharmacons.) ·بیوسایدها 5 )مواد شیمیایی که سبب مرگ ارگانیسمهای زنده میشوند، نظیر حشرهکشها، قارچکشها، باکتریکشها، علفکشها و ... . ·مواد شیمیایی ویژه برای کاربردهای پژوهشی. ·مواد شیمیایی ویژه برای کاربردهای تکنیکی نظیر جوهرهای ویژه، مواد شیمیایی فتوگرافیک و ... . مواد شیمیایی فلهای در مقیاس وسیع تولید میشوند، درجه خلوص باالیی نداشته و بیشتر در صنعت استفاده می شوند. مواد شیمیایی پژوهشی صرفاً در آزمایشگاه های تخصصی و در مقیاس بسیار کم و محدود تولید می شوند.

استفاده های معمول برای مواد شیمیایی آزمایشگاهی:

مواد شیمیایی در آزمایش شیمی

مواد شیمیایی برای پاک کن ناخن اکریلیک.

مواد شیمیایی برای آکواریوم شیمی

مواد شیمیایی برای کود آکواریوم

تعادل کلسیم در یک آکواریوم ریف.

کاربید کلسیم برای آزمون رطوبت و گوگرد برای جذب جیوه.

زخم معده سرطان

تمیز کردن ابزار برش.

تمیز کردن تخلیه.

آزمایشات علمی آموزشی - رشد کریستال و TLC، pH و اکسیداسیون.

آزمایش با انواع خاصی از شیشه برای کاربرد لیزر.

آزمایشات تجسم جریان

برای استخراج روغن های ضروری از ماده گیاهی کلروفرم ترجیح داده می شود زیرا آن کلروفیل را تحریک نمی کند و همچنین باقی می ماند.

مکمل کود معدنی گلخانه ای

نیترات پتاسیم به عنوان یک کود برای یک آکواریوم کاشته شده.

آماده سازی نمونه و اچینگ و تهیه مقاطع متالوگرافی.

پراکسید هیدروژن برای خالی کردن استخوان ها از ستون های استخوانی.

ساخت صابون

آکواریوم دریایی

رنگ آمیزی فلزی.

آماده سازی اسلاید میکروسکوپی.

تجزیه و تحلیل مواد معدنی.

حفاظت از مواد بیولوژیکی.

دود دئودنک

آکواریوم نمکی، مواد افزودنی برای افزایش میزان کلسیم و منیزیم.

جوشکاری حلال قطعات پلاستیکی.

آزمایش عمق کربناته بر روی سازه های بتن مسلح.

قاتل علف های هرز برای ریشه های پیچک در یک محل صنعتی.

شرکت های تولیدی مواد شیمیایی آزمایشگاهی:

شرکتهای معتبر در زمینه ی تهیه و تولید مواد شیمیایی و دارویی، به ویژه آزمایشگاهی و پژوهشی شامل ،Roche ،Riedel-de Haen® ،Fluka ،Sigma-Aldrich ،Merk Serono ،Merk KGaA .هستند Alfa Aesar و Acrros organics

کدهای روی مواد شیمیایی آزمایشگاهی:

کدهای بینالمللی در شناسایی مواد شیمیایی 1 عدد UN : یک سیستم کدگذاری عددی چهار رقمی است که به صورت بین المللی برای شناسایی کاالهای خطرناک وضع شده است. این اعداد از UN0001 تا UN3500 بوده و از سوی کمینه ی تخصصی حمل و نقل کاال های خطرناک ملل متحد مشخص شده اند. در این سیستم ممکن است یک عدد UN اختصاصاً مربوط به یک ماده باشد ) مانند فنل با UN1671 .)گاهی نیز یک عدد ممکن است متعلق به گروهی از مواد با خطرات مشابه باشد. در مواردی چنانچه ماده ای در حالت های جامد و مایع خصوصیات متفاوتی داشته باشد ممکن است اعداد مختلفی را به خود اختصاص دهد. NA عدد 2 : این کد مربوط به آمریکای شمالی بوده و با توجه به اینکه توسط دپارتمان حمل و نقل آمریکا DOT نیز شناخته میشود. این سیستم کدگذاری مشابه سیستم عددی UN 3 وضع شده است به نام عدد است اما برخی مواد فاقد عدد UN ممکن است دارای عدد NA باشند. این اعداد اضافهتر شامل NA8000 تا NA9999 هستند.

عدد ثبت CAS : یک سیستم کدگذاری عددی با فرمت x-xx-xxx است که برای شناسایی عناصر و 2 ترکیبات شیمیایی مختلف وضع شده است. این سیستم کدگذاری توسط سرویس خالصه ی شیمیایی که در واقع شاخه ای انجمن شیمی آمریکا می باشد فراهم شده است. از آنجا که یک ماده ممکن است دارای اسامی مترادف و متفاوتی باشد هدف از این سیستم آسان نمودن شناسایی و جستجوی اطالعاتی مواد است، به طوری که اکثر سیستم های اطالعاتی امکان جستجو از طریق این سیستم ثبت را فراهم می آورند. 3 عدد IUPAC : یک سیستم کدگذاری بین المللی برای شناسایی مواد شیمیایی بوده و به منظور ارایه ی یک روش استاندارد و قابل درک برای شناسایی اطلاعات مولکولی مواد و آسان نمودن جستجوی این اطلاعات 4 وضع شده است. سیستم آیوپاک توسط اتحادیه ی بین المللی شیمی محض و کاربردی تدوین شده است. 6 RTECS : یک سیستم ثبت اثرات سمی مواد شیمیایی 5 عدد با فرمت ABxxxxxxx میباشد )مانند بنزن با CY1400000#: RTECS .)این سیستم ثبت به همراه ااطلاعاتی که توسط انستیتو ملی ایمنی و 7 بهداشت حرفهای آمریکا )NIOSH (تدوین شده است برای دستیابی به اطالعات سم شناسی در مورد یک مادەه ی  شیمیایی مفید است.

برچسب روی مواد شیمیایی:

برچسب روی ظروف مواد و محلولهای شیمیایی زدن برچسب مناسب روی ظروف حاوی مواد و محلول های شیمیایی یکی از مسائلی است که باید در مورد آن دقت زیادی انجام شود. برچسب روی ظروف، در واقع همانند شناسنامه ای است که مشخصات محتوای ظرف را نشان می دهد و هنگام استفاده از این مواد و محلول ها میتوان تصمیم صحیح گرفت که آیا مثالً خلوص این ماده برای کار مورد نظر مناسب است؟ آیا محتوای ظرف تاریخ گذشته نیست؟ ناخالصی های این ماده چیست )با دانستن شمارۀ کاتالوگ خطرات این ماده و احتیاط های الزم کدامند؟ و ... در حالیکه در نبود این اطلاعات نمیتوان از محتوای ظرف به طور مناسب استفاده کرد و تنها راه باقیمانده دفع آن مواد است که میتواند منجر به آلودگی محیط زیست شود. به این ترتیب هزینه باالایی که برای خرید آن مواد صرف شده است تنها موجب آلودگی محیط زیست میشود.