دستگاه تعیین نقطه ذوب

نقطه ذوب درجه حرارتی است که در آن درجه حرارت، ماده جامد به مایع تبدیل شود. در تمام مدت ذوب درجه حرارت ثابت می ماند و در این درجه حرارت دو فاز در حال تعادل هستند. وجود ناخالصی در یک ماده، نقطه ذوب آنرا پایین می آورد و مخلوط دو ماده، دارای نقطه ذوبی پایین تر از هر کدام از دو ماده اولیه است. دامنه ذوب، دمايی است که ترکیب شروع به مایع شدن میکند تا دمایی که به طور کامل مایع میشود. ترکیب خیلی خالص دامنه ذوب 5/0 درجه یا کمتر دارد. دامنه ذوب ترکیبات خالص معمولی 2-1 درجه است. خلوص ترکیب از دو طریق مشخص میشود: اول اینکه ماده خالص تر نقطه ذوب بالاتری دارد، دوم اینکه ماده خالص تر دامنه ذوب کمتری دارد یعنی بین درجه حرارت شروع و پایان ذوب اختلاف کمتری وجود دارد. تعیین نقطه ذوب صحیح یک ترکیب آلی احتیاج به ماده کافی دارد تا با سرد و گرم کردن های متناوب بتوان در بین فازهای مایع و جامد تعادل برقرار کرد و درجه حرارت آن را اندازه گرفت.

تعيين نقطه ذوب يك نمونه با استفاده از دستگاه

یک لوله مویین کاملا تمیز برداشته و به وسیله شعله یک طرف آنرا کاملا مسدود نمائید و چند بار نوک باز لوله مویین را آهسته به داخل جسم جامد بزنید. با برگرداندن لوله و با زدن سریع انتهای بسته لوله بر روی یک سطح محکم میتوان جسم جامد را به طرف انتهای بسته لوله هدایت کرد. جسم باید در انتهای بسته لوله کاملا متراکم شود. بهترین راه انجام این کار آن است که در خاتمه لوله مویین را از درون یک قطعه لوله شیشه ای بزرگتر که تقریبا به طول 60 سانتیمتر باشد، بر روی سطح محکمی رها کنید. سپس لوله مويين را در محل مخصوص قرار داده و با توجه به منابع دماي آن ماده را 10 درجه پايين تر در نظر ميگيريم . قطره ابتدايي شروع نقطه ذوب را نشان مي دهد و همانطور كه اشاره شد ماده خالص با يك تا دو درجه اختلاف از نقطه شروع ذوب مي شود. اما اگر اين اختلاف بيشتر شد ماده ناخالص است.

در این شاخه مطلبی وجود ندارد