سانتریفیوژ میکروهماتوکریت محصولی در این شاخه وجود ندارد