اتوکلاو آزمایشگاهی ۲۵ لیتری

اتوکلاو آزمایشگاهی 25 لیتری