اتوکلاو آزمایشگاهی ۷۵ لیتری

اتوکلاو آزمایشگاهی 75 لیتری