کنداکتیومتر ECTDS متر قلمی ۸۳۶۱

کنداکتیومتر EC/TDS متر قلمی 8361